Årsmöte 30 januari 2016

SSF / ÖN

Protokoll fört vid årsmöte 30 januari 2016 i Gällivare .

 

Närvarande:  Roger Strandelin. Jörgen Estholm, Kid-Benny Eriksson och Kent Renlund, Robert Nordqvist, Roland Saitzkoff och Åsa Fjällborg.

15             Öppnande

Ordförande hälsar  alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

16             Justering av röstlängd.                                                                                                                                                                                                                    Mötet beslutar att justera röstlängden direkt.

17             Val av ordf och sekr för mötet.

Mötet beslutar att välja Roger Strandelin till mötesordf. och  Kent Renlund till sekr.

18             Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll.

Mötet beslutar att välja Jörgen Estholm och Roland Saitzkoff att jämte ordf. justera dagens protokoll.

19             Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

Mötet behörigen utlyst.  Annons i Ståndskall nr 4  2015  s. 47 .

20             Fastställande av dagordning.

Mötet godkänner dagordningen.

21             Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 samt revisorernas berättelse.

Mötet beslutar att med godkännande lägga berättelserna till handlingarna

22             Fastställande av balansräkning samt beslut med anledning av uppkommen vinst och förlust.

Mötet beslutar att fastställa balansräkningen samt att årets vinst balanseras i ny räkning.

23             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

24             Fastställande av årsavgift för 2016.

Mötet beslutar att årsavgiften skall vara oförändrad d.v.s  medlem 400 kr och familjemedlem  50 kr.

25             Val av ordförande för ett år.

Då valberedningen inte hade något förslag och sittande ordf. aviserat sin avgång, blev läget prekärt. För att hålla föreningen vid liv, så gick Roger Strandelin med på att ställa upp som ordf. för ytterligare ett år. Mötet beslutade att välja Roger som ordf. för ett år.

26             Val av styrelse och suppleanter

Mötet valde följande styrelse:

Ordf.       Roger Strandelin    för   1 år.

Michael Holmberg omval för 2 år, Kent Renlund  (1 år kvar), Kid-Benny Eriksson nyval 2 år och Jörgen Estholm (1 år kvar).

Suppleanter:   Ove Sjöström för 2 år  och  Mats Thorneus för 2 år

27             Val av fullmäktige till riksårsmötet 9/4 i Piteå.

Mötet beslutar att välja Michael Holmberg , Ove Sjöström, Kid-Benny Eriksson och Kent Renlund.

28             Val av revisorer.

Mötet beslutar om omval på Mats Thorneus ( sammankallande) och Fredrik Forsgren.

29             Fastställande av arvoden samt rese-och traktamentsersättning och övriga utgifter.

Mötet beslutar att det skall vara oförändrat.

30             Val av valberedning.

Mötet beslöt om omval av Anton Burman (sammankallande) och John Aidanpää. Ordförande tar kontakt med dessa .

31             Jaktprovsverksamheten för 2015

Mötet beslutar om att söka följande jaktprovsdagar:

20-21 aug                    Porjus-Jokkmokk         Nationellt

22-23 aug                    Kiruna-Vittangi            Nationellt

27-28 aug                    Porjus-Jokkmokk         Nationellt

8 - 9 okt                      Porjus-Jokkmokk KM  Nationellt

15-16 okt                     Porjus-Jokkmokk         Nationellt

22-23 okt                     Porjus-Jokkmokk         Nationellt

 5 – 6 nov                    Kiruna-Vittangi            Nationellt

12-13 nov                    Porjus-Jokkmokk         Nationellt

32             Utställningar.

2016          Lördag   12 mars  i  Gällivare

2017          Lördag   11 mars  i  Gällivare

2018          Lördag   10 mars  i  Gällivare

 

33             Lokalklubbens  Vandringspris 2015

2015 års vinnare och 12:e inteckningen i vårt vandringspris tog:

Herröskogens Kiva   SE 22393/2013

Ägare:   Jonas Ranner     Kurravaara

Jaktprov :   Kuoksu     2015-10-17    69p  rörl.     2p

                    Vittangi     2015-11-07    83p  utl.       6p

Summa                                                                      9p

 

34             Årets klubbmästare.

         Nobsen  Pilkalampinoppis Rapp och ägaren Robert Nordqvist segrade.  

 

35             Flest dömda Jaktprov.

Den domare som ställt upp flitigast var Kid-Benny Eriksson med 15 domaruppdrag. Han fick som tack och uppskattning en yxa.

36             Jakt-och utställningschampion

Under detta år så lyckades ingen hund ta något Championat. 

37             Motioner

Inga motioner lades fram.

38             Övriga frågor

Hur få liv i vår lokala hemsida igen? Beslutade att ta kontakt med Gunilla Falk för att utforska vad som kan göras. Ordförande tar kontakt.

39             Avslutning

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordförande och förklarade mötet avslutat

 

Vid protokollet/ sekr

Kent Renlund

Justeras:

 

___________________________

Roger Strandelin

 

____________________________               ___________________________

Jörgen Estholm                                               Roland Saitzkoff

Konstituerande styrelsesammanträde 16 februari 2014

SSF / Övre Norrbotten

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde med SSF/ÖN den 16

februari 14.000-15.00 i Porjus

Beslutande: Ove Sjöström, Roger Strandelin, Kent Renlund och Gunilla Falk.

§ 39 Öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 40 Val av justeringsmän

Styrelsen beslutar att välja Roger Strandelin och Kent Renlund att justera dagens protokoll.

§ 41 Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

Ordf. Ove Sjöström

Vice ordf. Roger Strandelin

Kassör Michael Holmberg

Sekreterare Gunilla Falk

ledamot Jan Engman

Lokalklubbens skribent Kent Renlund

§ 42 Val av arbetsutskott

Styrelsen beslutar att AU skall utgöras av ordf. Ove Sjöström, sekr. Gunilla Falk och kassör Michael Holmberg.

§ 43 Val av kommittéer

Styrelsen har beslutat att välja följande kommittéer:

Jaktprovskommitté: Kent Renlund (sammankallande), Gunilla Falk och Mats Thorneus.

Utställningskommitté: Gerd Karlsson (sammankallande), Jan Engman och Gunilla Falk.

Pris & tävlingskommitté: Gunilla Falk (sammankallande), Kent Renlund och Jan Engman.

Utbildningskommitté: Kent Renlund (sammankallande), Michael Holmberg och Mats Thorneus.

§ 44 Provledare för rörliga prov

Styrelsen beslutar att välja Kent Renlund och Roger Strandelin som provledare för rörliga prov.

§ 45 Anmälningsmottagare och provledare till jaktprov 2014

Styrelsen beslutade följande:

16-17/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Ove Sjöström, provledare Ove Sjöström Jan Engman

23-24/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Kent Renlund, provledare Kent Renlund

11-12 /10 Kiruna/Vittangi Klubbmästerskap Anm.mot: Mats Thorneus, provledare Mats Thorneus

18-19/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Jörgen Estholm, provledare Jörgen Estholm

25-26/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Roger Strandelin, provledare Roger Strandelin Gunilla Falk

5-6/11 Kiruna/Vittangi Anm.mot: Johan Lehmivaara, provledare Johan Lehmivara

§ 46 Tjänstgöringschema för jaktprovsdomare 2013

Styrelsen beslutar att välja Kent Renlund och Mats Thorneus att upprätta chema.

§ 47 Firmatecknare

Styrelsen beslutar att firman tecknas av samtliga styrelseledamöter – två i förening, att bankgiro tecknas av Michael Holmberg och Ove Sjöström var för sig.

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 49 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

SSF/ÖN sekreterare

Gunilla Falk

Justerare:

 

Roger Strandelin Kent Renlund

 

 

 

Årsmöte 16 februari 2014

SSF / Övre Norrbotten

Protokoll fört vid årsmöte den 16 februari 2014 kl. 13.00 - 14.00 i Porjus.

Närvarande: Roger Strandelin, Kent Renlund, Ove Sjöström, Kid-Benny Eriksson och Gunilla Falk.

§ 14 Öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 15 Justering av röstlängd

Mötet beslutar att justera röstlängden direkt.

§ 16 Val av ordf. och sekr. för mötet

Mötet beslutar att välja Ove Sjöström till mötesordförande och Gunilla Falk till protokollförare.

§ 17 Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll

Mötet beslutar att välja Roger Strandelin och Kent Renlund att jämte ordf. justera dagens protokoll.

§ 18 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet behörigen utlyst.

§ 19 Fastställande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§ 20 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 samt revisorernas berättelse

Mötet beslutar att med godkännande lägga berättelserna till handlingarna.

§ 21 Fastställande av balansräkning samt beslut med anledning av uppkommen vinst och förlust

Mötet beslutar att fastställa balansräkningen samt att årets vinst på 4.381.00 kr. balanseras i ny räkning.

§ 22 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§ 23 Fastställande av årsavgift för 2014

Mötet beslutar att årsavg. Skall vara oförändrad.

§ 24 Val av ordförande för ett år

Mötet beslutar att välja Ove Sjöström som ordförande för ett år.

§ 25 Val av styrelse och suppleanter

Mötet beslutar att minska styrelsen till fem personer och att välja enligt valberedningens förslag:

Ove Sjöström 1 år

Michael Holmberg 2 år

Jan Englund 2 år

Roger strandelin 2 år

Gunilla Falk 2 år

Ersättare Jörgen Estholm och Kent Renlund.

§ 26 Val av valberedning

Mötet beslutar att välja Anton Burman (sammankallande) John Aidanpää.

§ 27 Val av fullmäktige till riksårsmötet

Mötet beslutar att välja Jan Engman, Ove Sjöström, Roger Strandelin och Kent Renlund.

§ 28 Val av revisorer

Mötet beslutar att välja Mats Thorneus (sammankallande) och Fredrick Forsgren.

§ 29 Fastställande av arvoden samt rese-och traktamentersättningar och övriga utgifter

Mötet beslutar att inga höjningar skall göras detta år 2014, med det tillägget att det skall utgå en telefonersättning på 1000 kr. / år till var och en i AU d.v.s. ordförande, sekreterare och kassör.

Mötet anmodar om samåkning där det är möjligt.

§ 30 Jaktprovsverksamheten 2014

Mötet beslutar om följande jaktprov 2014

16-17/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Ove Sjöström, provledare Ove Sjöström Jan Engman

23-24/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Kent Renlund, provledare Kent Renlund

11-12 /10 Kiruna/Vittangi Klubbmästerskap Anm.mot: Mats Thorneus, provledare Mats Thorneus

18-19/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Jörgen Estholm, provledare Jörgen Estholm

25-26/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Roger Strandelin, provledare Roger Strandelin Gunilla Falk

5-6/11 Kiruna/Vittangi Anm.mot: Johan Lehmivaara, provledare Johan Lehmivara

 

§ 31 Utställningar

Utställningen den 15 mars är flyttad till Jokkmokk....ridhuset, Gunilla Söker för utställning 2017, 3:e Lördagen i Mars i Jokkmokk.

 

§ 32 Lokalklubbens Vandringspris 2013

2013 års vinnare och 10:e inteckningen i vårt vandringspris tog:

Tallens Kiri SE 24647/2010 Född: 2010-03-08

Ägare: Kid-Benny Eriksson Vuollerim

Utställning: Jokkmokk 2013-02-09 Exc. ; cert; BIR 4 p

Jaktprov: Porjus-Jokkmokk 2013-10-06 0 utl. 48 p 0p

Porjus-Jokkmokk 2013-10-19 2 utl. 68 p 1p ___________________________________________________________

Summa 5p

Detta innebar att Kiri tog sin andra inteckning, då hon även vann år 2011.

Stort grattis till Kiri och Kid-Benny!

§ 33 Årets Klubbmästare 2013

Årets klubbmästare var Nystängslet Nalle, ägare Andreas Almespång.

§ 34 Flest dömda jaktprov 2013

Jan Engman, Mats Thorneus, Jörgen Estholm, Gunilla Falk och Ove Sjöström dömde 4 prov vardera.

§ 35 Jakt och utställningschampions

Ingen nybliven jaktchampion eller utställningschampion detta år.

§ 36 Motioner

Inga motioner förelåg.

§ 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 38 Avslutning

Då inga fler frågor förelåg tackade ordförande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet / sekreterare

Gunilla Falk

Justeras

 

Ove Sjöström ordförande

 

Roger Strandelin Kent Renlund

 

Protokoll 16 februari 2014

SSF / Övre Norrbotten

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den16 februari 2014 kl. 10.00-12.00 i Porjus

Beslutande: Kent Renlund, Ove Sjöström, Roger Strandelin, Gunilla Falk

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 3 Val av justeringsmän

Styrelsen beslutr att välja Roger Strandelin och Kent Renlund att justera dagens protokoll.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter och meddelanden

Verksamhetsberättelse, kassörens rapport, revisionsberättelse samt jaktprovssammanfattning lades till handlingarna.

§ 6 Remisser och skriftliga förfaranden

Styrelsen författar ett svar till Provledarkommitténs förslag om peil på jaktprov. Se bilaga1.

§ 7 Utbildningsledare

Utbildningsledare i ÖN: Kent Renlund, Michael Holmberg och Mats Thorneus.

§ 8 Fastställande av årsavgift 2015

Oförändrad

 

§ 9 Valberedningens förslag på styrelse för 2014

Styrelsen beslutar att anta valberedningens förslag.

 

Valberedningen har funnit ej kunnat rekrytera 7 styrelseledamoter. Förslag blir efter detta enligt följande:

 

Styrelsemedlemmar:

 

Ove Sjöström

Mikael Holmberg

Jan-Erik Engman

Roger Strandelin

Gunilla Falk

Vakant

Vakant

 

Revisorer:

Mats Thorneus

Vakant

 

Utifrån rådande situation är det valberedningens uppfattning/upplevelse att årsmötet skall starkt överväga att

att minska styrelseledamöter från nuvarande 7 stycken personer till 5 stycken personer, som juridiskt fyller funktionen. Nämnas bör att angränsande lokalklubbar har svårigheter att tillsätta 5 stycken styrelseledamöter.

 

 

§ 10 Utställning

Gunilla söker utst. 2017 i Jokkmokk 3:e Söndagen i Mars

§ 11 Jaktprov 2014

16-17/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Ove Sjöström, provledare Ove Sjöström Jan Engman

23-24/8 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Kent Renlund, provledare Kent Renlund

11-12 /10 Kiruna/Vittangi Klubbmästerskap Anm.mot: Mats Thorneus, provledare Mats Thorneus

18-19/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Jörgen Estholm, provledare Jörgen Estholm

25-26/10 Porjus/Jokkmokk Anm.mot: Roger Strandelin, provledare Roger Strandelin Gunilla Falk

5-6/11 Kiruna/Vittangi Anm.mot: Johan Lehmivaara, provledare Johan Lehmivaara

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Avslutning

Då inga övriga frågor förelåg, tackade ordförande och förklarade mötet avslutat.

SSF/ÖN sekreterare

Gunilla Falk

Justerare:

Roger Strandelin Kent Renlund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsesammanträde 10 november 2013

SSF / Övre Norrbotten
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med SSF/ÖN den 10 nov. 2013 kl. 15.00 i Porjus.
Närvarande: Ove Sjöström, Kent Renlund, Gunilla Falk och Roger Strandelin.
§ 38 Öppnande
Ordf. hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 39 Val av justeringsmän
Styrelsen beslutar att välja Kent Renlund och Roger Strandelin att justera dagens protokoll.
§ 40 Genomgång av föregående protokoll
- lades till handlingarna.
§ 41 Utställningar
Utställningen den 15 mars 2014 flyttas till Jokkmokk, ridhuset.
§ 42 Jaktprov 2014
Nationella:
16-17 aug. Porjus/Jokkmokk
23-24 aug. Porjus/Jokkmokk
11-12 okt. Kiruna/Vittangi Klubbmästerskap
18-19 okt. Porjus/Jokkmokk
25-26 okt. Porjus/Jokkmokk
5-6 nov. Kiruna/Vittangi (vardagsprov)
§43 Övriga frågor
1 Domarutb. Styrelsen beslutar att anordna domarutb. (teori) prel. 15 feb. 2014
anm. Till Kent Renlund (Gunilla sätter in annons i Ståndskallet).
2 Provledare för rörliga jaktprov
Ove Sjöström avsäger sig sitt uppdrag som provledare för rörliga jaktprov, Kent Renlund går in i stället för Ove. Provledare för rörliga prov blir då Roger Strandelin och Kent Renlund, anmälningsmottagare Roger Strandelin.
3 Tillägg i reglerna kring jaktprov
Domare som anmält hund går ej att lottas bort, tilllägg...... aktiv domare i lokalklubben.
§44 Nästa sammanträde
16 feb. 2014 i Porjus
§ 45 Avslutning
Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
SSF/ÖN sekreterare
Gunilla Falk
Justerare
Roger Strandelin Kent Renlund

......................................................... ..................................................................

 

Konstituerande styrelsesammanträde 24 februari 2013

SSF / Övre Norrbotten

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde med SSF/ÖN den 24 februari 14.000-15.00 i Porjus

Beslutande: Ove Sjöström, Jan Jatko, Roger Strandelin, Kent Renlund och Gunilla Falk.

§ 26 Öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

§ 27 Val av justeringsmän

Styrelsen beslutar att välja Roger Strandelin och Kent Renlund att justera dagens protokoll

§ 28 Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

Vice ordf. Roger Strandelin

Kassör Michael Holmberg

Sekreterare Gunilla Falk

Vice sekreterare Gerd Karlsson

Lokalklubbens skribent Kent Renlund

§ 29 Val av arbetsutskott

Styrelsen beslutar att AU skall utgöras av ordf. Ove Sjöström, sekr. Gunilla Falk och kassör Michael Holmberg

§ 30 Val av kommittéer

Styrelsen har beslutat att välja följande kommittéer:

Jaktprovskommitté: Kent Renlund (sammankallande), Gunilla Falk, Michael Holmberg och Jan Jatko.

Utställningskommitté: Gerd Karlsson (sammankallande) Ann Helen Fransson, Jan Engman, Gunilla Falk och Helena Björnström.

Pris & tävlingskommitté: Gunilla Falk (sammankallande), Stefan Ejderlöf, Kent Renlund, Jan Engman,John Wallberg och Jan Jatko.

Utbildningskommitté: Kent Renlund (sammankallande), Michael Holmberg och Mats Thorneus.

§ 31 Provledare för rörliga prov

Styrelsen beslutar att välja Ove Sjöström och Roger Strandelin som provledare för rörliga prov.

§ 32 Anmälningsmottagare till jaktprov 2013

Styrelsen beslutade följande

17-18/8 Pajala Ove Sjöström

24-25/8 Kiruna/vittangi Johan Lehmivaara

5-6/10 Pajala Klubbmästerskap Ove Sjöström

19-20/10 Jokkmokk/Porjus Roger Strandelin

26-27/10 Kiruna/vittangi Mats Thorneus

2-3/11 Jokkmokk/Porjus alt. Pajala Jörgen Estholm

9-10/11 Jokkmokk/Porjus alt. Pajala Jan Engman

§ 33 Tjänstgöringschema för jaktprovsdomare 2013

Styrelsen beslutar att välja Kent Renlund och Mats Thorneus att upprätta chema.

§ 34 Firmatecknare

Styrelsen beslutar att firman tecknas av samtliga styrelseledamöter – två i förening, att bankgiro tecknas av Michael Holmberg och Ove Sjöström var för sig.

§ 35 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar att nästa styrelsesammanträde blir i november 2013.

§ 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 37 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

SSF/ÖN sekreterare

Gunilla Falk

Justerare:

Roger Strandelin Kent Renlund

 

Årsmöte 24 februari 2013

SSF / Övre Norrbotten

Protokoll fört vid årsmöte den 24 februari 2013 kl. 13.00 - 14.00 i Porjus.

Närvarande: Roger Strandelin, Jan Jatko, Andreas Almespång, Kent Renlund, Ove Sjöström, Kid-Benny Eriksson och Gunilla Falk.

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Justering av röstlängd

Mötet beslutar att justera röstlängden direkt.

§ 3 Val av ordf. och sekr. för mötet

Mötet beslutar att välja Ove Sjöström till mötesordförande och Gunilla Falk till protokollförare.

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll

Mötet beslutar att välja Roger Strandelin och Kent Renlund att jämte ordf. justera dagens protokoll.

§ 5 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet behörigen utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 samt revisorernas berättelse

Mötet beslutar att med godkännande lägga berättelserna till handlingarna.

§ 8 Fastställande av balansräkning samt beslut med anledning av uppkommen vinst och förlust

Mötet beslutar att fastställa balansräkningen samt att årets vinst på 11 119,89 kr. balanseras i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§ 10 Fastställande av årsavgift för 2014

Mötet beslutar att höja avgiften med 30 kr. till 400 kr, familjemedlem står kvar på 50 kr.

§ 11 Val av ordförande för ett år

Mötet beslutar att välja Ove Sjöström som ordförande för ett år.

§ 12 Val av styrelse och suppleanter

Mötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag:

Roger Strandelin, Michael Holmberg, Gunilla Falk, Gerd Karlsson, Stefan Ejderlöf, Jan Jatko, Jan Engman. Suppleanter: Jörgen Estholm och Kent Renlund.

§ 13 Val av fullmäktige till riksårsmötet

Mötet beslutar att välja Jan Engman, Ove Sjöström, Jan Jatko och Kent Renlund till fullmäktige vid riksårsmötet.

§ 14 Val av revisorer

Mötet beslutar att välja Dick Öhman och Hanna Thurn samt Mats Thorneus som ersättare

§ 15 Fastställande av arvoden samt rese-och traktamentersättningar och övriga utgifter

Mötet beslutar att inga höjningar skall göras detta år 2013, med det tillägget att det skall utgå en telefonersättning på 1000 kr. / år till var och en i AU d.v.s. ordförande, sekreterare och kassör.

Mötet anmodar om samåkning där det är möjligt.

§ 16 Val av valberedning

Mötet beslutar att omvälja Fredrik Forsgren (sammankallande) samt John Aidanpää till ledamöter i valberedningen.

§ 17 Jaktprovsverksamheten 2013

Mötet beslutar om följande jaktprov 2013

17-18 aug Pajala internationellt

24-25 augusti Kiruna/vittangi nat.

5-6 oktober Pajala nat. Klubbmästerskap

19-20 oktober Jokkmokk/Porjus nat.

26-27 oktober Kiruna/Vittangi nat.

2-3 november Jokkmokk/Porjus alt. Pajala nat.

9-10 november Jokkmokk/Porjus alt. Pajala nat.

§ 18 Utställningar

2014 Gällivare 3:e lördagen i Mars (Marknadshelgen)

§ 19 Lokalklubbens Vandringspris 2012

Årets segrande hund var Kaitumdalens Tikka S 34733/2009, ägare Yvonne Ramstad.

§ 20 Årets Klubbmästare 2012

Årets klubbmästare var Pärlskogens Spana S 37481/2009, ägare och uppfödare Gunilla Falk.

§ 21 Flest dömda jaktprov 2012

Jan Jatko 8 dömda jaktprov, mötet bestämde att inrätta ett pris till den som dömt flest prov.

§ 22 Jakt och utställningschampions

Nalta Äljest Bängt, ägare Jan Engman blev under 2012 SEUC och finskt utställningschampion

Kaitumdalens Kaila, ägare Gerd Karlsson blev under 2012 finsk utställningschampion.

§ 23 Motioner

Inga motioner förelåg

§ 24 Övriga frågor

Kid-Benny Eriksson ska representera SSF/ÖN på Svenska Jägarförbundets dag i Mattisudden i Juni, lämpligt material skall sammanställas.

§ 25 Avslutning

Då inga fler frågor förelåg tackade ordförande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet / sekreterare

Gunilla Falk

Justeras

Ove Sjöström ordförande

Roger Strandelin Kent Renlund

Styrelseprotokoll 24 februari 2013

 

SSF / Övre Norrbotten

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den24 februari 2013 kl. 10.00-12.00 i Porjus

Beslutande: Jan Jatko, Kent Renlund, Ove Sjöström, Roger Strandelin, Gunilla Falk

§ 46 Öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 47 Dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 48 Val av justeringsmän

Styrelsen beslutr att välja Roger Strandelin och Kent Renlund att justera dagens protokoll.

§ 49 Genomgång av föregående protokoll

Lades till handlingarna.

§ 50 Rapporter och meddelanden

Verksamhetsberättelse, kassörens rapport, revisionsberättelse samt jaktprovssammanfattning lades till handlingarna.

§ 51 Domarutbildning

Michael Holmberg, Jan Jatko, Kent Renlund och Gunilla Falk deltog i domarkonferansen i Östersund 12-13 /5 2012. Genomgång av de nya reglerna den 14 och 19 Juni. Kid-Benny Eriksson och Lennart Nilsson har genomfört teori utbildningen.

§ 52 Utbildningsledare

Utbildningsledare i ÖN: Kent Renlund, Michael Holmberg och Mats Thorneus.

§ 53 Fastställande av årsavgift 2014

Styrelsen beslutar att höja avg. Med 30kr.... till 400 kr.

§ 54 Valberedningens förslag på styrelse för 2013

Omval på samtliga platser.

§ 55 Utställningar

2014, Gällivare 3:e lördagen i Mars.

§ 56 Jaktprov 2013

Styrelsen beslutar att ställa in jaktprovet den 24-25 augusti, pga. få domare.

§ 57 Hemsida

Styrelsen beslutar att Gerd Karlsson och Anna-Karin Engman öppnar en hemsida för SSF/Övre Norrbotten.

§ 58 Statuterna för lokalklubbens Vandringspris

Se bilaga 1.

§ 59 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 60 Avslutning

Då inga övriga frågor förelåg, tackade ordförande och förklarade mötet avslutat.

SSF/ÖN sekreterare

Gunilla Falk

Justerare:

Roger Strandelin Kent Renlund

 

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 SSF / Övre Norrbotten

Styrelse:

Ordförande: Ove Sjöström

Vice ordförande: Roger Strandelin

Kassör: Michael Holmberg

Sekreterare: Gunilla Falk

Vice sekreterare: Gerd Karlsson

Ledamot: Stefan Ejderlöf Jan Jatko Jan Engman

Suppleant: Jörgen Estholm Kent Renlund

Revisorer

: Dick Öhman Hanna Thurn, ersättare: Mats Thorneus

Lokalklubbskribent:

Kent Renlund

Valberedning:

Fredrik Forsgren (sammankallande) John Aidanpää

Medlemsantal:

164

Ekonomi:

Se särskild balans & resultaträkning

Domarutbildning:

Michael Holmberg, Jan Jatko, Kent Renlund och Gunilla Falk deltog i domarkonferans i Östersund om de nya jaktprovsreglerna, gällande från 2012.

Kommittéer:

Jaktprovskommitté:

Kent Renlund (sammankallande) Gunilla Falk Michael Holmberg Jan Jatko

Utställningskommitté:

Gerd Karlsson (sammankallande) Ann Helen Fransson Jan Engman Helena Björnström Gunilla Falk

Pris & tävlingskommitté:

Gunilla Falk (sammankallande) Stefan Ejderlöf Kent Renlund Jan Engman John Wallberg Jan Jatko

Utbildningskommitté:

Kent Renlund (sammankallande) Michael Holmberg Mats Thorneus

Aktivitetsdagar:

Ove Sjöström (sammankallande) Jan Engman Anna-Karin Engman Gunilla Falk

Provledare för rörliga jaktprov:

Ove sjöström Roger Strandelin

Utställningsverksamhet:

Utställning i Pajala den 4/2 2012: 8 nobsar och 24 finska spetsar.

Best in Show blev Nalta Eljest Bängt, ägare Jan Engman. Bästa Finska spetsen blev Kaitumdalens Tikka, ägare Yvonne Ramstad.

Jaktprovsverksamhet:

Se separat jaktprovssammanfattning 2012

Nya champions i klubbben är:

Finska utställningschampions Nalta Äljest Bängt, ägare Jan Engman och Kaitumdalens Kaila, ägare Gerd Karlsson. Nalta Äljest Bängt blev också klar SEUCH under 2012.

Representant på Skallkungen:

Tallens Kiri ägare Kid-Benny Eriksson, Vuollerim

Klubbmästare 2012:

Pärlskogens Spana, ägare Gunilla Falk. Spana tog hem klubbmästerskapet med 72 p. en regnig höst dag i Kiruna

Lokalklubbens vandringspris:

Kaitumdalens Tikka S 34733/ 2009, ägare Yvonne Ramstad

Utställning: 4/2 Pajala exelent ck-cert, BIR = 4 p.

Jaktprov: 18/8 Pajala utlyst 54 p. 3:e pris = 1 p.

Jaktprov: 19/8 Pajala utlyst 63 p. 3:e pris = 1 p.

Totalt 6 p.

Det var hårdare än hårt i år då kullsyskonet Kaitumdalens Milla S 37433/2009 hade samma slutpoäng. Tikka blev dock segrare då hon erövrade sina meriter tidigare på året än Milla.

Övrigt:

Aktivitetsdag anordnades den 9/6 2012, på skjutbanan i Kainulasjärvi.